CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU MÀ OMG ĐÃ THỰC HIỆN


Đây là các dự án tiêu biểu nhất mà OrionMedia đã triển khai cho khách hàng ở nhiều hạng mục: Phân phối chiến dịch, Người Ảnh Hưởng, Quảng cáo trên các kênh Sitcom và Video trải nghiệm.

Phân phối và Seeding (1)


Quảng cáo trên phim sitcom (1)


TVC (1)


Viral Video (5)


Radio Online (1)


Quảng cáo trên Trắng TV (2)


Chiến dịch truyền thông (6)


Quản trị thương hiệu trên Social Media (2)


Sáng tạo Media (1)